Patsiendi õigused ja kohustused

Teenuse saajal on õigus

 • saada kvaliteetset tervishoiu- ja sotsiaalteenust vastavalt teenuseosutaja pädevusele;
 • olla informeeritud oma tervislikust seisundist ja arsti poolt koostatud raviplaani sisust, temale teostavatest protseduuridest, terviseuuringutest ning nende osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ja mitteosutamise tagajärgedest;
 • keelduda oma tervise kohta info vastu võtmisest;
 • nõustuda või keelduda pakutavast tervishoiuteenusest. Patsiendile võib tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta;
 • keelduda kõrvalise isiku juuresolek tervishoiuteenuse osutamisest;
 • saada tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid seaduslikult ettenähtud juhtudel riigi poolt tasustatuna;
 • olla informeeritud osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste hindadest ning võimalusest.

Teenusel osaleja kohustub

 • avaldama meie töötajale tõeselt kogu informatsiooni tema tervise ja seisundi kohta, mis võimaldab erialaspetsialistil aidata kaasa igati isiku heaolu paranemisele;
 • tasuma teenuse eest kokkulepitud tasu või muud asutuse poolt määratud ja seadusega lubatud tasud enne teenuse osutamist;
 • täitma teenusepakkuja juures kehtivat sisekorda;
 • suhtuma lugupidavalt kõikidesse teenus(t)e osutajatesse;
 • ilmuma teenuse osutamisele kokkulepitud ajal.

Vaata ka: Tervishoiuteenuste osutamise üldtingimused