Stipendium rahvatervise edendamiseks

Tervisekeskus Corrigo on igal aastal panustanud olulisel määral tervisest hoolivate noorte arengusse ja omaalgatusse üleriigilisel tasandil.

Alates 2024. aastast annab Tervisekeskus Corrigo välja rahvatervise edendaja, noorsportlase ja kultuuriedendaja stipendiumit, mis on materiaalne toetus kuni 30-aastasele noorele.

Eesmärk on toetada

  • rahvatervise (sh kogukonna tasand) edendamisesse panustamist;
  • lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ning osalemist siseriiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel (füüsiline tervis) või
  • noori kultuurikorraldajaid loovprojektide elluviimisel (loovus kui vaimse tervise tugisammas).

Pane tähele

Stipendium on sihtotstarbeline ning saajaks valitakse üks kolmest (rahvatervis, noorsportlane, kultuur/loovprojekt) ülal kirjeldatud suuna esindaja. Stipendiumi saaja ei pea olema Ida-Virumaalt, kuid stipendiumi saaja tegevus peab olema mõeldud Ida-Viru inimeste rahvatervise, tervisealase teadlikkuse tõstmise kulude katteks, treening- ja võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks või Ida-Virumaal olulise mõjuga ja piirkonnale positiivset tuntust toovate kultuurisündmuste korralduskulude katteks.

Stipendiumiga väärtustame Ida-Virumaa mitmekesisust ja anname noortele võimaluse end kodukohas ja kodukoha heaks teostada.

Stipendium moodustub Tervisekeskus Corrigo kontserni rahalisest panusest (ühekordne toetus) summas 1500 (üks tuhat viissada) eurot. Stipendiumi võib jagada mitmeks osaks.

Kandideerimine

Stipendiumi määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja Tervisekeskus Corrigo teabekanalites.

Stipendiumile saavad kandidaate esitada kõik soovijad. Vabavormilises esildises tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja milliste edusammude eest stipendiumit taotletakse. Sellele stipendiumile on võimalik esitada ka iseennast.

Määratud tähtajaks esitada vabavormiline ettepanek stipendiumi määramiseks koos lühikese põhjendusega. Esildised tuleks edastada e-posti teel aadressil personal@corrigo.ee märgusõnaga „STIPENDIUM“.

Esildiste esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2024.

Stipendiumi määrab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Tervisekeskus Corrigo esindajad ja üks kutsutud ekspert, kelle Corrigo avalikustab iga-aastaselt eraldi. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälte enamusega.

Stipendiumikonkursi tulemused kuulutab avalikult välja Tervisekeskus Corrigo infokanalites.