Kohtu poolt ambulatoorsele sõltuvusraviteenusele suunatud isikutele ambulatoorse sõltuvusravi osutamine


Eesti_Sveitsi_banner_728x90

Tegevus viiakse ellu koostöös Justiitsministeeriumiga Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti  „Uimastisõltlastest süüdimõistetute ravi ja rehabilitatsioon“ raames.


Eesmärk
on võimaldada kuritegusid toime pannud isikutele, kellel on ühtlasi narkootiliste ainete tarbimise sõltuvus, kohaldada sõltuvusravi. Sõltuvusravile suunamisena on tegemist kuritegude toimepanemise eest mõistetava vangistuse asendamisega.

Sihtrühm

Süüdimõistetud isikud, kes vajavad ravi või rehabilitatsiooni:
  • Karistusseadustik § 692 vangistuse asendamine sõltuvusraviga;
  • Karistusseadustiku §76 vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel on võimalik isiku nõusolekul panna talle kohustus alluda ravile.

Teenusee sisu
: Ravi ja rehabilitatsiooniteenuse osutamine lähtuvalt Eestis kehtivast Narkomaaniaravijuhisest.
 
Sõltuvusravi plaani koostamisel ja ravi läbiviimisel moodustab sõltuvusravi kohaldav tervishoiuteenuse osutaja vähemalt neljaliikmelise sõltuvusravi meeskonna, kuhu kuuluvad järgmised spetsialistid:

1) psühhiaater
2) õde
3) psühholoogilise nõustamise pädevust omav psühholoog (kliiniline psühholoog)
4) sotsiaaltöötaja

Maksimaalne ambulatoorse teenuse maht ühe patsiendi kohta kalendrikuus:

Amet                   Visiitide hulk
Psühhiaater        1 kuni 3 visiiti kuus
Sotsiaaltöötaja    3 kuni 5 visiiti nädalas
Psühholoog         2 kuni 4 visiiti kuus
Õde                   7 visiiti nädalas


Info: tel 333 1100
E-R kl 8 – 16.30
nak@corrigo.ee

Ljubov Uljanova
Heljo Telling