Kahjude vähendamise teenus (süstlavahetus)


Statsionaarne süstlavahetuspunkt on avatud E, K, R 08.00-12.00.

Teenused
  • Sotsiaalnõustamine
  • Süstlavahetus
  • Kondoomide jagamine
  • Pesemisvõimalus
  • Pesu pesemise võimalus
  • Pesu kuivatamise võimalus
  • Väike kehakinnitus: tee ja küpsis

Sihtgrupp 
Teenus on suunatud uimastitarvitajatele, sealhulgas nendele, kes kasutavad 
narkootilisi ja psühhotroopseid aineid veenisiseselt.

Eesmärk  
Narkootikumide tarvitamisega kaasnevate kahjude vähendamine, sõltlaste parem toimetulek ja integreeritus ühiskonda.

Telefon: 3331110

TAI_logo
Üldinfo 
Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas nn. kahjude 
vähendamise (harm reduction) mudel, mis püüab minimeerida seda kahju ja neid 
kulutusi, mida ühiskonnale, kasutajale endale ja tema lähedastele tekitab uimastite 
tarbimine. Rahvusvaheline Kahjude Vähendamise Assotsiatsioon (International Harm Reduction Association) on määratlenud, et kahjude vähendamine tähendab poliitikat, programme ja tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on vähendada legaalsete ja 
illegaalsete psühhoaktiivsete ainete tarvitamise negatiivseid tagajärgi tervisele, samuti 
vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi, vähendamata tingimata 
narkootikumide tarvitamist. Tarbimise lõpetamine ei ole alati esmane eesmärk. 
Kahjude vähendamise programmist saavad kasu eelkõige narkootikumide tarvitajad 
ise, nende pereliikmed ja kogukond.  

Need programmid on täienduseks lähenemisviisidele, mille eesmärkideks on ennetada 
narkootiliste ainete tarbimist või alandada selle üldist taset. Selle aluseks on asjaolu, 
et paljud inimesed üle maailma jätkavad psühhoaktiivsete ainete tarvitamist vaatamata 
meetmetele, mida on rakendatud selleks, et ennetada narkootikumide tarvitamise 
alustamist või jätkamist. Kahjude vähendamise mudel arvestab, et paljud tarbijad ei 
suuda või ei soovi uimastite kasutamist lõpetada. Juurdepääs headele ravivõimalustele 
on narkoprobleemidega tarvitajate jaoks oluline, kuid paljudel neist see puudub  või ei 
soovi ravi saada. Suur osa narkootikumide tarvitajaid ei vaja mitte üksnes ravi, vaid 
ka erinevaid sotsiaalteenuseid. Nimetatud sotsiaalteenused aitaksid minimeerida 
narkootikumide tarvitamisega seotud riske ning endale ja teistele tekitatavat kahju. 
Seetõttu on hädavajalik kahjude vähendamise alase teabe, teenuste ja teiste meetmete 
olemasolu, mis aitavad hoida inimeste tervist ja turvalisust. Ennetustegevus, 
sealhulgas kahjude vähendamine, aitab inimestel elada kvaliteetsemalt ja tervemalt. 
Paljud narkootikumide tarvitajad eelistavad oma narkosõltuvuse alandamiseks või 
sellega seotud riskide maandamiseks kasutada mitteformaalseid  ja mittekliinilisi 
meetodeid.

Põhimõtted 
Kahjude vähendamine tugineb rahvatervisele ja inimõigustele. 

Suunatud riskidele ja kahjudele 
Kahjude vähendamisel on vaja arvestada  spetsiifiliste riskidega (vanus, sugu, 
vangistuses viibimine jne), mis võivad narkootikumide tarvitajad eriti haavatavaks 
muuta. 

Tõendusmaterjalidel põhinev ja kulutõhus 
Kahjude vähendamise meetodid on praktilised, teostatavad, efektiivsed, turvalised ja 
kulutõhusad. Enamik kahjude vähendamise meetodeid on odavad, kergesti 
rakendatavad ning kõrge mõjuga nii indiviidide kui  kogukonna tervisele, tuginedes 
tõendusmaterjalidele. Maailmas, kus ei ole kunagi piisavalt ressursse, on rohkem kasu 
madala kulu ja kõrge mõjuga kui kõrge kulu ja madala mõjuga meetmetest. 

Samm-sammult 
Tähtis on iga positiivne muudatus, mida inimesed oma elus teevad. Kahjude 
vähendamise meetmed on pigem toetavad kui sundi avaldavad ning rajanevad 
inimeste vajadustel. Need teenused on suunatud inimeste elus olevate vajaduste 
täitmisele. Paljude inimeste väikestest edusammudest on kogukonnale palju kasu.

Inimväärikus ja kaastunne 
Kahjude vähendamise praktikud aktsepteerivad inimesi sellistena nagu nad on ja 
väldivad hinnangute andmist. Kahjude vähendamise spetsialistide keelekasutus peaks 
alati kandma lugupidamist ja tolerantsi. 

Õiguste üldine kehtivus ja omavaheline sõltuvus 
Narkootikumide tarvitajatel on samasugused inimõigused nagu teistelgi kodanikel 
nagu näiteks õigus parimale kättesaadavale  tervishoiule, sotsiaalteenustele, tööle, 
teadussaavutustele, vabadusele, ning kaitsele julma, ebainimliku ja alavääristava 
kohtlemise eest.