Nõustamisteenused multiprobleemidega isikutele


OÜ Corrigo pakub Sotsiaalkindlustusameti poolt teostatavas ESF projektis „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“ järgmiseid teenuseid:
 
Psühholoogilist nõustamist (sh perenõustamist)
 
Eesmärgiks on aidata isikul saavutada paremat arusaamist endast, oma võimetest, situatsioonidest, analüüsida ja lahendusi otsida kriisidele ja probleemidele, mis takistavad toimetulekut. Tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ja enesehinnangut. Perenõustamine on nõustamine ja juhendamine ning psühhoterapeutiline abi inimsuhete, pereelu ning laste kasvatamisega seotud küsimustes.
 
Võlanõustamist

Eesmärgiks on isiku või pere abistamine võlgnevuse korral võlgnevuse vähendamiseks või likvideerimiseks.

Tugiisikuteenust

Teenuse sisuks on isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu kohustuste täitmisel, asjaajamisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas. Tugiisik on emotsionaalse toe pakkuja, abistaja asjaajamisel, kogemuste või teabe vahendaja jne.

Multiprobleemidega inimestena käsitletakse  antud projektis paljude erinevate vajadustega tööealisi inimesi (alates 15 – 63 a) ja nende pereliikmeid, keda ei ole võimalik aidata kohalike omavalitsuste üksikteenuste/toetustega, sest inimesel on enam kui üks takistus, mis ei võimalda tulla toime igapäeva eluga.

Teenusele suunamine käib läbi Sotsiaalkindlustusameti koordinaatori  (Enely Kullamäe, telefon 3433002, enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee). Teenusele suunamise saamiseks palume võtta ühendust kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes siis aitab korraldada esmase kohtumise projekti koordinaatoriga.

Marika Kulbre
Registratuur: 333 1100