Keskus alustas oma tegevust 2004.a. aprillis Tervise Arengu Instituudi toetusel. 
 
Keskuse põhieesmärk on toetada lapsi ja noorukeid

 • kes on kuritarvitanud sõltuvusaineid
 • kes ei täida koolikohustusi
 • kellel on probleeme seadusandlusega

KELLELE ON TEENUS

Võtame vastu lapsi ja noorukeid vanuses 14-18 eluaastat, vajadusel alates 12 eluaastast.

RAVI-REHABILITATSIOONILE SUUNAMISE ALUSEKS ON:

 • alaealiste asjade komisjoni otsus
 • eestkostja/lapsevanema avaldus
 • nooruki enda soov vabaneda sõltuvusainete kasutamisest

Ravi-rehabilitaisooni koosneb kolmest etapist

Ettevalmistusetapp e 0-etapp

Ettevalmistusfaasis toimub lapse/nooruki anamneesi kogumine sõltuvuse ja muude probleemide väljaselgitamiseks. Toimub esmane tutvumine lapsega. Informatsiooniallikana võib kasutada lasteõiguskaitse spetsialisti, kriminaalhooldusametniku, lapsevanemat, sotsiaaltöötajat või hoolekandeasutuse töötajat. Informatsiooni kogumine toimub rangelt Isikuandmete kaitse seaduse alusel - kogutakse ainult tööks ja lapse huvidest lähtuvalt eesmärgi täitmiseks vajalike andmeid. Andmeid võib taotleda ainult asutuse poolt volitatud isik, andmete edastamisel ja säilitamiseks täidetakse delikaatsete isikuandmete kaitse nõudeid (konfidentsiaalsus, kolmandatele isikutele juurdepääsu vältimine).
Mida rohkem on informatsiooni lapse/nooruki kohta, seda kergem on panna lapsele diagnoos ning planeerida ravi ja rehabiliteerimise tööd.

Esimene e ravietapp

Selles etapis vajab laps/nooruk individuaalset lähenemist. Esmaseks eesmärgiks on lapse/nooruki adaptatsioon keskuses.
Ravi sisaldab:

 • psühhiaatrilist ja psühhoterapeudilist diagnoosist lähtuvat raviskeemi;
 • individuaalse teraapia kavandamist ja läbiviimist;
 • grupiteraapiaga liitumist;
 • kvalifitseeritud erialaspetsialistide järelvalvet;
 • järjepidevat ja süstematiseeritud astmelist programmi.

Teine etapp

Etapi eesmärgiks on lapse või nooruki ravikeskusesse integreerimine, tema tavakeskkonnast eraldamine ning diagnoosi ja raviplaani täpsustamine.

Etappi iseloomustavad alljärgnevad tegevused:

 • raviskeemi väljatöötamine ja rakendamine sh võõrutusravi buprenorfiiniga;
 • psühhiaatriline ja psühholoogiline nõustamine;
 • kliendi perekonnaga kontakti võtmine, perekohtumiste korraldamine;
 • ravikeskuse sisekorrareeglite ja nõuete täitmise jälgimine.

Etapis on lubatud külastused ainult hooldusõigusega isikutel. Klient ei tohi lahkuda ravikeskuse territooriumilt.

Etapis peab olema lapse või nooruki nähtav tahe osaleda raviprotsessis, valmidus muuta enda sotsiaalseid toimetulekuoskusi.

Kolmas etapp - rehabilitatsiooni alustamise etapp

Selles etapis algab ettevalmistamine lapse/nooruki keskusest väljakirjutamiseks. Vajadusel otsitakse võimalusi, kuhu laps suundub peale väljakirjutamist. 

Etappi iseloomustavad alljärgnevad tegevused:

 • regulaarne individuaalne nõustamine ja teraapia;
 • grupiteraapia;
 • perekondliku tausta uurimine ning peret ja last/noorukit ühendav pereteraapia;
 • tugiisikute süsteemi loomine ja sellest osalemine;
 • arendustegevused, vajadusel õppetegevus individuaalprogrammi järgi;
 • kindla suunitlusega tegevuste ja oskuste omandamine.

Etapis on jälgitav lapse/nooruki sotsialiseerimise protsess, toimetulekuoskuste paranemine, valmidus osaleda ravikeskuse ühistegevustes ja muuta tavapärast suhtlemis- ja käitumisstiili ning osalemine individuaalses raviprotsessis.

Kliendi vastuvõtu tingimused

Keskusesse võetakse ravile sõltuvusainet kuritarvitavaid noorukeid vanuses 14 kuni 18. Eraldi kokkuleppel võib nooruki vanuse alampiir olla 11.
Ravi-rehabilitatsioonile võetakse noorukeid, kelle uimastite või teiste sõltuvusainete (nt alkohol, surrogaadid, keemilised ained) kuritarvitamine on dokumentaalselt tõestatud.
Keskusesse võetakse nooruk statsionaarsele ravile peale ambulatoorse ettevalmistusetapi läbimist.
Saabumisel on vajalik esitada haridust tõendav dokument (garantiikiri kes maksab kliendi eest, lapse ja lapsevanema/sead.esindaja nõusolek ravi-rehabilitatsioonikeskusesse tulekuks, isiklik tervisekaart, vaktsineerimis pass, iseloomustus, kliendi ja kliendi esindaja passi koopia, klassitunnistus või väljavõte õpilasraamatust viimasest haridusasutusest, isiklikud asjad ja hügieenitarbed).
Keskusesse võib noorukit suunata alaealiste asjade komisjon oma otsusega, kohaliku omavalitsuse sotsiaalvõrgustiku otsuse alusel, kohus või lapsevanem oma avalduse alusel.
Ravile võetakse noorukid, kes on teadlikud ravile suunamise  otsusest.
Nooruk esitab kirjaliku kliendi nõusoleku ravile pöördumiseks ja kinnitab allkirjaga nõusoleku ravi-rehabilitatsiooni keskuse reeglite tingimustega. Selle alusel sõlmib raviasutus lapsevanemaga või noorukiga kirjaliku ravilepingu.
Ravi-rehabilitatsioonile võetakse lapse eestkostja kooskõlastust omav klient peale suunaja ja OÜ Corrigo poolt Lepingu allkirjastamist. Samuti on vajalik tugiisiku või kliendi elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nõusolek kliendi viibimise ajal osaleda võrgustiku koosolekutel ja keskuse spetsialistidega kohtumistel.
Ravile saabumisel on soovitav, et nooruk ei oleks tarbinud sõltuvusainet (uimasteid, alkoholi, toksilisi aineid) viimase 3 päeva jooksul.
Ravi-rehabilitatsioonile võetakse vastu klient minimaalse viibimisajaga 9 kuud (1 õppeaasta, vajadusel võimalik lepingut pikendada). 
Nooruk saabub keskusesse eelnevalt keskuse personaliga kokkulepitud ajal.
Keskusesse ei võeta kaksikdiagnoosiga noorukeid.

Lisainfo

Jõhvi Noorukite Ravi- rehabilitatsioonikeskuse klientidel on võimalus tegeleda kehakultuuriga Jõhvi Gümnaasiumis ja Jõhvi Vene Gümnaasiumis käia ujumas.

Külastame kino, teatrit, võimalusel korral väljasõidud, suviti toimub laager.

Kutsume külla erinevaid ametkondi kes tutvustavad oma elukutset.

Kaks korda nädalas toimub käsitööring:

K1 K2 K3 K5K6 K4


MEIE MEESKONNAS TÖÖTAVAD:

 • arst
 • sotsiaaltöötaja
 • koordinaator
 • psühholoog
 • psühhiaater
 • pereterapeut
 • eripedagoog
 • medõde
 • kasvatajad
 • Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad
 • Jõhvi Vene Gümnaasiumi õpetajad

Vaata ka Jõhvi Noorukite Ravi-rehabilitatsioonikeskuse tegevuskontseptsioon


Koostööpartnerid:

 • Tervise Arengu Instituut
 • Tartu Maavalitsus
 • SA Taheva Sanatoorium
 • Abja Vallavalitsus
 • Põltsamaa Vallavalitsus
 • Harku Vallavalitsus
 • Jõelähtme Vallavalitsus
 • Kiviõli Linnavalitsus
 • Ida-Virumaa Maavalitsus
 • Pärnu Linnavalitsus
 • Lasnamäe Linnaosa valitsus
 • Haiba Lastekodu
 • Kunda Linnavalitsus
 • Võru Linnavalitsus
 • Sindi Linnavalitsus
 • Kärdla Linnavalitsus
 • Maardu Linnavalitsus
 • Vaikla Puhkekeskus
 • Jõhvi Gümnaasium
 • Jõhvi Vene Gümnaasium
 • Jõhvi Spordikool
 • Teater "Tuuleveski"
 • Ida-Viru Noorsoopolitsei

Oleksime väga tänulikud igasuguse abi eest meie keskusele (mööbli, nõude, riiete jne).


Täpsemat informatsiooni rehabilitatsioonikeskusest saate telefonil:

Koordinaator Boris Goldman - 53624842

Ravi- rehabilitatsiooni keskuse number - 55620372  (24h)


TAI_logo