OÜ Corrigo 2016 aasta tagasiside kokkuvõte


OÜ Corrigo 2016 aasta tagasiside kokkuvõte


Tagasisidet on küsitud patsientidelt kolm korda aastas -  veebruari, juuni ja novembrikuus 2016. Saadud tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Tagasiside andmine oli vabatahtlik, mistõttu kõik kliendid küsimustikke ei täitnud.

Koostame aasta tagasiside kokkuvõte üks kord aastas terve aasta tagasisisde vastuste kohta. Kõik analüüsid on koostatud erinevate osakondade juhtide poolt.

Ametlik OÜ Corrigo 2016 teenuste patsientide rahulolematuse ja rahulolu tagasiside:

 

 

Rehabilitatsiooni teenus

 

2016 aastal kaebusi oli üks kaebus taastusravi arsti tegevuse kohta (mis ei leidnud kinnitust). Tänu saadi neljal korral.  Erilist tänu sai mitmel korral füsioterapeut, kahel korral mainiti tubli ja hooliva töö eest kahel korral taastusravi õde.

Rahulolu saadud rehabilitatsiooni tulemusega küsiti 52 kliendilt, kellest 10 palli süsteemil oli Rahul 10 palli 61% patsientidest, 9 palli 15%, 8 palli 5%, 6 palli 2%, 5 palli 2% ja 4 palli 2%. Alla nelja palli ei vastanud ükski patsient.

Rahulolu rehabilitatsiooniteenust pakkuvate spetsialistide tööga10 palli skaalal vastas 55 patsienti. Maksimum 10 palli olid Rahul 83% vastanutest, 9 palli 4,7% protsenti vastanutest ja 8 palli 1,2 %. 5,8% vastanutest ei osanud küsimusele vastata.

Rahulolu majutusteenuse toitlustamisega asutusega (hindamiseks on kasutusel taas 10-palli süsteem). Küsimusele vastas 60 patsienti. Millest 10 palli vääriliseks hindas rahulolu majutusteenuse toitlustamisega 41%, 9 palli 5%, 8 palli 5%, 5 palli 2%. Alla 5 palli ei vastanud ükski patsient. 28 patsienti ei kasutanud üldse toitlustamise teenust.

29 koostööpartnerit leidsid, et rehabilitatsiooni osakonnaga koostööga on väga hea 19 koostööpartneri jaoks, 8 pidas seda heaks ja 2 rahuldavaks.

Asutuse poolele teeb peale registratuuri teenuse veel muret patsientide mitteilmumine, mis ulatus 2016 aastal kuni 6 %-ni. Tagasiside kokkuvõtetest selgus, et üldiselt ollakse rahul teenustega. Väga rahul ollakse füsioterapeudi teenusega. Viimasel ajal on kiidetud ka toitu, eriti salatid on maitsvad. Ettepanekutena soovitakse tasuta massaaži, veeprotseduure ja toitlustamist

 

Töötervishoiu teenus

 

Aasta jooksul oli fikseeritud 1 kirjalik kaebus (RÖ pildi kvaliteedi kohta). Oli võetud ühendust tootjaga, mis oli nende poolne viga – pooleli tehtud paigaldamis (nendel ei olnud piisavat infot aparaadi režiimide kohta). Apraadile on teostatud hooldus.

Patsientide rahulolu uuring on toimunud 2 korda (juunis/oktoobris) vastavalt plaanile. Küsimustiku täitsid kokku 94 inimest, nendest 75 inimest läbisid tervisekontroll korduvalt ning 19 inimest esimest korda.

Teenuse kohta anti järgmised muljedväga hea, muljed on head, teenus on kvaliteetne ja kiire, kõik meeldinud, väga viisakad töötajad, kõik hästi organiseeritud, tähelepanelik suhtumine kliendisse, nüüd on palju parem kui oli varem, kõik läks kiiresti, ootama ei pidanud, olen rahul, kõik meeldinud, vajalik teenus, kõik oli väga tore, võtab palju aega.

Teenuse kohta leidis aset järgmine kriitka: arstil on ebamugav ja vana kabinet, järjekord laboris, järjekord RÖ kabineti juures, arstiruum on väike ja kole

Ettepanekud: vaja uuendada arstile kabinetti, vähendada labori ja RÖ järjekorda, teha kontroll kiirem.

 

 

Ambulatoorne psühhiaatria

 

2016.a.  vastasid kliendid 32 inimest tagasisisde vormile.  Raviteenusega rahul oli 70 % vastanutest, personali suhtlemisega 65 %. Anti üks tagasiside, kus avaldati kiitust, et suhtumine patsienti on väga hea ja mõistev.

Uuriti ka teenuse mõju hinnagut - raviteenuse tulemuslikkust ja patsiendi elukvaliteedi paranemist. 55 % hindas ravi tulemuslikkust heaks, 35 % rahuldavaks ja 10 % mitterahuldavaks. Ooteaega hindas 35% vastanutest sobivaks, 20 % ei osanud hinnata ja 45 % arvas, et ootaeg on liiga pikk.

Patsientide ootus ravile on täielik tervenemine ja  maksimaalne patsiendi heaolu. Ettepanekute osas toodi välja, et teenust võiks saada varasemal ja hilisemal ajal, metadooni võiks tuua koju kätte ja avada rohkem keskusi.

 

Koolitervishoid

 

Kokku kolm kooli, koolitervishoiuga hallatavates on õpilaste arv suurenenud tänu riigikooli lisandumisele. Koolitervishoius kasutatakse nõustavat arsti teenust. Kaebusi 2016 aastal ei esitatud. Koolitervishoiu küsimustikule vastas 12 õpilast, hindamissüsteemiks valiti õpilastele tuttav 5 palli skaala.  Tervishoiutöötaja töö hindasid õpilased väga heaks 8 õpilast ja heaks 4 õpilast. Sama tulemuse sai ka tervishoiu kabineti üldmulje ja tervishoiu töötaja suhtlemisoskus.

 

Hambaravi

 

Aasta jooksul esitati kokku kolm kaebust. Kiitust avaldati kiire reageerimise eest ühele hambaarstile. Madalat rahulolu esines kahel korral hambaproteeside sobimatuse kohta. Samuti avaldati kahetsust, et halbavalu aegasid võiks rohkem olla.  Hambaravis probleemiks pikad järjekorrad, põhjuseks personali puudumine. Üldist hambarsti ja patsiendi suhtlemist loeti väga heaks.

 

Noorte reproduktiivalane nõustamiskabinet

 

Teenuse saajate arv kasvas 875lt 1067le. Kaebusi ei esitatud, kõik ankeedi täitjad olid  teenuse ja personaliga väga rahul. Toodi välja, et vastuvõtt on privaatne ja et abi saadi  oma probleemidele. 2016 ankeete täidetud 30, kõik ankeedi täitnud kliedid olid teenusega rahul.

 

Tänusõnad patsientidele

 

Oleme äärmiselt tänulikud kõikidele patsientidele, kes olid valmis vastmaga meie tagasisideküsimustikele ning andnud tagasisidet ja ettepanekuid meie teenuste kohta. Hindame kõrgelt kõikide patsientide häid soove ning võtame arvesse kõiki ettepanekuid järgmise aasta tegevusi planeerides, et teenuseid veelgi parendada. Ootame ka jätkuvalt kõikidelt oma patsientidelt tagasisidet ning ettepanekuid meie teenuste, spetsialistide ning keskkonna kohta.

 

Patsientide rahulolematuse juhud:

 

·         Ebameeldiv suhtumine registratuuris

·         hambavaluga pidi patsient pöörduma teise asutusse

·         Segadus Rö pildiga

·         Hambaproteesi sobimatus

·         Taastusraviarst ei olevat pädev

 

 

Tänuavaldusi väljendati osakondade peale järgmiselt:

 

·         Suured tänud professionaalse töö eest registratuurile, füsioterapeudile ja taastusravi õele

·         Kiitus hea töö eest füsioterapeudile.

·         Kiitus professionaalse töö eest ultraheli kabinetile.

·         Patsient koges kõigil 10 visiidil taastusravi õe ja füsioterapeudi vastuvõtul ainult parimat.

·         Füsioterapeut andis nii- nii palju vajalikku infot, et kuidas end treenida, kuidas hoida ja milliseid harjutusi teha! Mõistan, et inimesed ei tea põhilisi võimlemise tõdesid. Mind haris ta oma tasel kombel ikka märkimisväärselt. Sain aru, et ma olen ikka tõeliselt popu ja see kõik motiveerib mind rohkem igapäevaselt ja teadlikult pingutama. Väga professionaalne ja personaalne! 

·         Mul on ainult head kogemused olnud teie maja inimestega, kliendina kogesin teie maja teenuseid tarbides: hoolimist, soojust ja vastutulemist professionnalsuse kõrval.