OÜ Corrigo 2017 aasta tagasiside kokkuvõte


OÜ Corrigo 2017 aasta tagasiside kokkuvõte

 

Tagasisidet on küsitud patsientidelt iga spetsialisti teenuse lõppedes et saada täpsemat tagasisidet ja ettepanekuid iga teenuse kohta. Käesoleva tagasisideküsitluste läbi viimise periood oli 1.01.2017-31.12.2017. Saadud tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Tagasiside andmine oli vabatahtlik, mistõttu kõik kliendid küsimustikke ei täitnud. Koostame aasta tagasiside kokkuvõte üks kord aastas terve aasta tagasisisdevastuste kohta. Kõik analüüsid on koostatud erinevate osakondade juhtide poolt.

 

Taastusravi

2017 aastal kaebusi oli üks kaebus taastusravi arsti tegevuse kohta (mis ei leidnud kinnitust), 2016 aastal üks ja 2015 aastal kaks kaebust. Tänu saadi viiel korral. Kiitusi on olnud igal aastal viis, kolmel korral aastal on saanud üks-sama taastusravi õde, ülejäänute osas on füsioterapeutide nimed vahetunud.

Teenusega rahul on 91 % patsientidest, 7 % väga rahul ja rahul 2%. Mitte rahulolevaid patsiente ei olnud.

Puhtusega rahul 96%, personaliga 98%, kasutatavate vahenditega ja meetodtitega 95%, taastusravi teenuse tulemuslikkusega 94% .

Vähem rahul ollakse registratuuri tööga – rahul 89 %, mitterahul 3 %. Toodi väklja pikad järjekorrad, eraldi vastuvõtt arsti ja füsioterapeudile. Rahulolematust põhjustab ka aparaatse ja massaaži tasuline teenus.

Asutuse poolele teeb peale registratuuri teenuse veel muret patsientide mitteilmumine, mis ulatus 2017 aastal kuni 4 %-ni.

 

Ambulatoorne psühhiaatria

Esitati 2 kaebust, mis oli seotud teenuse osutamise ajaga. Raviteenusega rahul oli 60 % vastanutest, personali suhtlemisega 64 %. Uuriti ka ambulatoorse psühhiaatrilise teenuse mõju hinnagut - raviteenuse tulemuslikkust ja patsiendi elukvaliteedi paranemist. 45 % hindas ravi tulemuslikkust heaks, 50 %rahuldavaks ja 10 % mitterahuldavaks.

Patsientide ootus ravile on paranemine, stabiilne elu, rohkem abi. Ettepanekute osas toodi ära, et psühhiaatri vastuvõtt võiks toimuda igal tööpäeval ja patsientidele võiks metadooni kõrvale pakkuda sööki.

 

Koolitervishoid

Kokku kolm kooli, koolitervishoiuga hallatavates on õpilaste arv suurenenud tänu riigikooli lisandumisele  345 õpilase võrra. Koolitervishoius kasutatakse nõustavat arsti teenust. Saabus üks kaebus, mis oli põhjustaud rahulolematusega ühe kooli õe tööaja lühendamisega (õpilaste arv koolis väiksem kui ametkohale ette nähtud). Leiti kompromiss.

Traumade arv koolis on püsinud samal tasemel – väikeseid vigastusi kokku 189, tõsiseid vigastusi ja traumasid kokku registreeritud 4. Püsib vahetundides toimunud kõrge vigastuste hulk (64% kogu vigastustest).

Mõningaseks probleemiks on vaktsineerimisest ja profülaktilistest läbivaatustest keeldumine. Ühe kooli õde on suutnud ,motiveerida kõiki lapsevanemaid oma lapsi vaktsineerima.

Ära tuleb märkida rasvunute ja ülekaaluliste laste arv, mis moodustab 18 % õpilastest. Ainult 1,2 % õpilastest on kooliõe andmete kohaselt täiesti terved.

 

Hambaravi

Aasta jooksul esitati kokku kolm kaebust (Cito! patsientide pikk ooteaeg ühel korral). Tänu ja kiitust avaldati kahel korral. Madal rahulolu töö kvaliteediga ja arstipoolse suhtlemisega. Tegemist ühe arstiga, kelle kohta kaebused esitai.

Tellimustööd tellitakse poole aasta vältel teisest ettevõttest, oma labor hetkel ei tööta tehniku puudumise tõttu. Hambaravis probleemiks pikad järjekorrad (kuni kolm kuud), põhjuseks personali puudumine.

 

Noorte reproduktiivalane nõustamiskabinet

Teenuse saajate arv kasvas 1/5 võrra eelmise 2016 aastaga võrreldes.

Kaebusi ei esitatud. Toimunud grupitööde rahuloluküsimustike kohaselt hindas teenust kasulikuks 60%, väga heaks 3 % ning rahuldavaks 37%. Mitterahul olevaid teenuse saajaid ei olnud. Toodi ära, et vastuvõtt on privaatne, saab suhelda eesti keeles ning vabalt oma muredest rääkida.

 

Tänusõnad patsientidele

Oleme äärmiselt tänulikud kõikidele patsientidele, kes olid valmis vastmaga meie tagasisideküsimustikele ning andnud tagasisidet ja ettepanekuid meie teenuste kohta. Hindame kõrgelt kõikide patsientide häid soove ning võtame arvesse kõiki ettepanekuid järgmise aasta tegevusi planeerides, et teenuseid veelgi parendada. Ootame ka jätkuvalt kõikidelt oma patsientidelt tagasisidet ning ettepanekuid meie teenuste, spetsialistide ning keskkonna kohta.

 

Ametlik OÜ Corrigo 2017 teenuste patsientide rahulolematuse ja rahulolu tagasiside:

 

·         Rahulolematust väljendati peale järgmiselt:

·         Visiiditasu ja saatekirja nõudmine on patsiendi arvates liigne

·         Soovitus registratuurile – soovitused suhtlemise parandamisel

·         Ruum massaaži kabinetis oli jahe.

·         Hambaprotees ei sobi

·         Metadooni manustamise reeglid on liiga karmid. Ei tohi istuda sees ja oodata oma järjekorda. Osakonna töötajad ei andnud metadooni mitmeks päevas

·         Psühhiaatr võtab vastu harva

·         Ootejärjekord hambaravis liiga pikk

·         Hambaarsti vahetus ilma kliendi nõusolekuta (lapsehoolduspuhkusele)

·         Hammaste valgendamine  - tulid plekid peale, patsient väidab, et järgis ettekirjutusi.

·         Terviseloeng  vajalik õhtusel ajal, näitekś kell 17:00

·         Taastusravi järjekord võiks olla lühem

 

 

Tänuavaldusi väljendati osakondade peale järgmiselt:

·         Saime proovida uut tsirkooniumi ja olen vaimustuses. Nii ilusat krooni pole varem näinud! Super! tänud, et olete hea investeeringu teinud. Tehnik ka väga tubli

·         Tänan Teid kiire tegutsemise ja alati meeldiva koostöö eest taastusravis

·         Minule kõik sobis, spetsialistidega jäin rahule

·         Piisavalt infot, arusaadavalt selgitatud, meeldiv kollektiiv

·         Rahul, et selle asutuse valisin

·         Tänan, et töötervishoiu komisjon töötas kiiresti

·         Tublid, siirad meeskonnaliikmed

·         Väga tähelepanelik personal

·         Tänud teenuste ja töö eest