Patsiendi õigused ja kohustused


Õigused:
 • saada kvaliteetset tervishoiu- ja sotsiaalteenust vastavalt teenuseosutaja pädevusele;
 • olla informeeritud oma tervislikust seisundist ja arsti poolt koostatud raviplaani sisust, temale teostavatest protseduuridest, terviseuuringutest ning nende osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ja mitteosutamise tagajärgedest;
 • keelduda oma tervise kohta info vastu võtmisest;
 • nõustuda või keelduda pakutavast tervishoiuteenusest. Patsiendile võib tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta;
 • keelduda  kõrvalise isiku juuresolek tervishoiuteenuse osutamisest;
 • saada tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid seaduslikult ettenähtud juhtudel riigi poolt tasustatuna;
 • olla informeeritud osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste hindadest ning võimalusest.

Kohustused:
 • avaldama tervishoiu-/sotsiaaltöötajale tõeselt kogu informatsiooni tema tervise ja seisundi kohta, mis võimaldab erialaspetsialistil  aidata kaasa igati isiku heaolu paranemisele; 
 • tasuma teenuse eest kokkulepitud tasu või muud asutuse poolt määratud ja seadusega lubatud tasud enne teenuse osutamist;
 • täitma teenusepakkuja asutuses kehtivat sisekorda;
 • suhtuma personalisse lugupidavalt;
 • ilmuma teenuse osutamisele kokkulepitud ajal.

TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED 04.06.2018